Jäsenehdot

Fresh Fitness Oy:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot.

Voimassa 1.1.2017 alkaen.

Download the English version of our membership agreement.

1. Fresh Fitness –jäsenyys

Fresh Fitness -palveluiden käyttäminen edellyttää Fresh Fitness jäsenyyttä. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenyys antaa oikeuden harjoitella kaikissa Fresh Fitness -keskuksissa siten kuin jäsensopimuksessa on tarkemmin sovittu, sekä hyödyntää Fresh Fitness:n kulloinkin tarjoamia muita harjoittelumahdollisuuksia ja palveluita. Fresh Fitness:n kulloinkin voimassa olevat jäsenyystyypit, hinnasto sekä tuote- ja palveluvalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta: www.freshfitness.fi.

Fresh Fitness:n jäseniä ovat kaikki jäsensopimuksen solmineet ja jäsenmaksun maksaneet, 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18 -vuotiaan puolesta jäsensopimuksen Fresh Fitness:n kanssa tekee kuitenkin alaikäisen huoltaja, joka viimekädessä vastaa myös jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista. Alaikäinen henkilö kuntoilee Fresh Fitness:lla aina sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla.

Jäsenyys on jäsentyypistä riippuen voimassa toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen jäsenyys on voimassa määräajan loppuun saakka ja loppuu määräajan päätyttyä ilman erillisiä toimenpiteitä. Toistaiseksi voimassaoleva jäsenyys voidaan irtisanoa jäljempänä kohdassa 6. kuvatuin edellytyksin.

Määräaikaista jäsensopimusta tai sen jäsenyystyyppiä ei voi muuttaa kesken sopimuskauden.

Toistaiseksi voimassaolevaa jäsensopimusta tai sen jäsenyystyyppiä voidaan muuttaa jäsensopimuksen voimassaoloaikana. Jäsenyystyypin muutos on tehtävä kirjallisesti. Jäsenyystyyppiä muutettaessa jäsen hyväksyy aina uuden jäsenyystyypin mukaisen kuukausimaksun ja on velvollinen suorittamaan mahdollisen rahallisen erotuksen jäsenyystyypin muutoksesta lukien. Rahallinen erotus jäsentyypin muutoksesta tulee suorittaa myös silloin kun jäsen on jo maksanut aiempaan jäsenyystyyppiin perustuvia maksuja etukäteen. Toistaiseksi voimassaolevaa jäsensopimusta tai sen jäsentyyppiä muutettaessa maksut määräytyvät aina Fress Fitness:n muutoshetkellä voimassaolevan perushinnaston mukaisina.

Jäsenyyden väliaikainen keskeyttäminen (jäädytys) on kuvattu erikseen jäljempänä kohdassa 5.

Jäsentyypistä riippuen jäsenellä voi olla oikeus tuoda ystävä kokeilemaan harjoittelua Fresh Fitness- keskuksessa. Ystävän tuomiseen sovelletaan jäsensopimuksessa sovitun lisäksi seuraavia ehtoja:

 • Vain yli 18 vuotias jäsen voi tuoda ystävän;
 • Ystävän täytyy itse olla vähintään 18 vuotias ellei jäsen ole ystävän huoltaja. Tällöin ystävän täytyy olla vähintään 16 vuotias;
 • Jäsen on vastuussa ystävän käytöksestä ja toimenpiteistä Fresh Fitness- keskuksessa;
 • Jäsenen tai ystävän epäasiallinen käytös voi muodostaa jäsenen jäsenyyden purkamisperusteen tai estää oikeuden ystävän tuomisen jatkossa jäsenyyden aikana;
 • Ystävän täytyy noudattaa kaikkia Fresh Fitness:n ohjeita ja määräyksiä vierailunsa aikana;
 • Fresh Fitness varaa oikeuden perua tai rajoittaa jäsenen oikeutta tuoda ystävä Fresh Fitness- keskukseen harjoittelumahdollisuuksien tilapäisen rajallisuuden vuoksi;
 • Oikeus tuoda ystävä on rajoitettu yhteen (1) ystävään kerrallaan.

2. Jäsenmaksut

Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Jäsenen tai muun henkilön, joka on jäsensopimuksessa sitoutunut vastaamaan jäsenen jäsenmaksuista tai muista jäsensopimukseen liittyvistä maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsenmaksut ja muut mahdolliset maksut jäsensopimuksessa sovitulla tavalla Fresh Fitness:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan Fresh Fitness:n voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Poikkeuksena tähän on jäsenyyden aloituskuukausi, jonka veloituksesta sovitaan jäsensopimuksen solmimisen yhteydessä. Jäsen vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävästä e-lasku sopimuksesta jolla mahdollistetaan Fresh Fitness:n jäsenmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset.

Määräaikaisen jäsensopimuksen jäsenmaksua ei voi korottaa sopimuksen voimassaoloaikana. Toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksen jäsenmaksun korotuksesta on ilmoitettava vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutoksen astumista voimaan myös silloin kun jäsenen mahdollinen jäsenmaksun alennukseen oikeuttava etuus lakkaa.

Fresh Fitness on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hintojen aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

Jäsenmaksua ei tarvitse maksaa siltä ajalta kun jäsenyys on jäädytetty kohdan 5 mukaisesti.

Fresh Fitness:n siirtää laiminlyötyjen jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle ja voi lisäksi periä jäseneltä myöhästyneiden jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut. Jäsen on velvollinen maksamaan myöhästyneille jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti.

Mikäli jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen maksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan Fresh Fitness:lle, voi Fresh Fitness kohdistaa nämä suoritukset jäsen johonkin toiseen, ei perinnässä olevaan jäsenmaksuun.

 

3. Jäsenen velvollisuudet sekä jäsenranneke

Jäsen on velvollinen:

 • Tutustumaan voimassa oleviin turvallisuus- ja järjestysääntöihin ja noudattamaan niitä. Turvallisuus- ja järjestysäännöt löytyvät Fresh Fitness:n Internet-sivuilta freshfitness.fi sekä Fresh Fitness -keskuksista.
 • Viipymättä ilmoittamaan Fresh Fitness:lle jäsentiedoissa (mukaan lukien yhteystiedot) tai maksutiedoissa tapahtuvista muutoksista.
 • Leimaamaan jäsenrannekkeensa aina saapuessaan harjoittelemaan Fresh Fitness –keskukseen ja tarvittaessa aina todistamaan henkilöllisyytensä.
 • Huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.

Fresh Fitness määrittelee dopingin suorituskykyä kohottaviksi aineiksi yhdenmukaisesti World Anti-Doping Agencyn (WADA) kanssa ja suhtautuu kielteisesti dopingiin, huumausaineisiin tai muihin päihdyttäviin aineisiin. Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena (lukuunottamatta lääkärin määräämiä henkilökohtaisia lääkkeitä) on Fresh Fitness-keskuksissa ehdottomasti kielletty.

Jäsenyytensä voimassaoloajaksi jäsen lunastaa käyttöönsä maksullisen henkilökohtaisen Fresh Fitness -jäsenrannekkeen. Jäsenranneketta käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä.

Jäsenranneketta ei saa siirtää tai lainata kenellekään. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenranneketta huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan ettei kukaan muu voi väärinkäyttää ranneketta. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenrannekkeen katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi Fresh Fitness:lle. Jäsenrannekkeen kadottua tai sen vahingoittuessa Fresh Fitness lukitsee jäsenrannekkeen ja toimittaa jäsenelle uuden rannekkeen. Jäsenen on maksettava Fresh Fitness:lle uuden jäsenrannekkeen toimittamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Jäsen on velvollinen palauttamaan jäsenrannekkeen kotikeskuksensa vastaanottoon viimeistään jäsenyyden päättymisen yhteydessä. Palautusvelvollisuuden laiminlyönti johtaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiseen maksuvelvollisuuteen.

4. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

Jäsensopimuksen allekirjoittamalla jäsen hyväksyy sen, että Fresh Fitness voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää Fresh Fitness:n markkinointiviestien lähettämisen.

Jäsen hyväksyy sen, että Fresh Fitness tai samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä jäsenen käyttämiä Fresh Fitness:n palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsentä Fresh Fitness:n kulloinkin tarjolla olevista palveluista.

Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että Fresh Fitness voi tallentaa Jäsenen harjoitushistoriaa. Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset. Fresh Fitness:n henkilörekisteriä koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Fresh Fitness:n Internet-sivuilla www.freshfitness.fi sekä Fresh Fitness -keskuksissa.

Edellä esitetty jäsenen suostumus jäsentä koskevien tietojen (mukaan lukien harjoitushistoria) tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen Fresh Fitness:n markkinoinnissa on voimassa jäsensopimuksen voimassaoloajan sekä kaksitoista (12) kuukautta jäsensopimuksen päättymisen jälkeen, elleivät osapuolet muuta sovi.

5. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys (Jäädytys)

Määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksen solminut jäsen voi hakea Fresh Fitness:lta jäsenyytensä jäädytystä (”Jäädytys”). Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä vähintään yhdeksi (1) ja enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana jäsenen jäsenranneke on lukittu, eikä sillä pääse Fresh Fitness -keskuksiin.

Jäädytys voidaan myöntää esimerkiksi seuraavista, yllättävistä elämäntilanteessa tapahtuneista muutoksista: terveydelliset syyt, raskaus, ulkomaankomennus tai äkillinen muutto paikkakunnalle, jossa ei kohtuullisen matkan päässä ole Fresh Fitness -keskusta. Jäsen on tarvittaessa velvollinen toimittamaan Fresh Fitness:lle esimerkiksi lääkärintodistuksen tai muun todistuksen osoituksena yllättävästä elämäntilanteen muutoksesta.

Jäädytystä on haettava Fresh Fitness:lta kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse, kirjeitse tai Fresh Fitness:n Internet-sivujen välityksellä jäsenen sopimukseen merkitylle omalle kuntosalille. Hakemus on toimitettava kuukausi ennen ns. jäädytyskauden alkua tai sairaustapauksissa välittömästi sairauden tai loukkaantumisen ilmettyä. Mikäli jäsenen hakemus hyväksytään jäsen saa kirjallisen ilmoituksen jäädytyksen hyväksymisestä ennen ns. jäädytyskauden alkua. Jäädytyskauden aikana jäseneltä ei veloiteta jäsenmaksuja. Jos Fresh Fitness hyväksyy jäädytyksen, Fresh Fitness voi vaatia jäseneltä jäädytystä koskevan hakemuksen käsittelystä käsittelymaksun Fresh Fitness:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen jäsensopimus jatkuvat automaattisesti ilman eri toimenpiteitä jäädytyskauden päätyttyä. Määräaikaisen jäsensopimuksen solmineen jäsenen sitoutumisaikaa pidennetään ns. jäädytyskautta vastaavalla ajalla.

Jäsensopimusta ei voi irtisanoa päättymään jäädytyskauden aikana.

6. Jäsensopimuksen irtisanominen, purkaminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

Toistaiseksi voimassaolevan jäsensopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi ja se lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

Irtisanominen on tehtävä Fresh Fitness:lle kirjallisesti tai sähköpostilla tai käymällä henkilökohtaisesti Fresh Fitness –keskuksessa. Fresh Fitness vahvistaa jäsenelle rekisteröineensä kirjallisesti tai sähköpostitse tehdyn irtisanomisen ja toimittaa jäsenelle tiedon sekä jäsensopimuksen päättymispäivästä, että viimeisen jäsenmaksun eräpäivästä. Mikäli jäsen ei ole saanut Fresh Fitness:n vahvistusta irtisanomisesta 20 päivän kuluessa irtisanomispäivästä tulee jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä Fresh Fitness keskukseen asian selvittämiseksi.

Liittyttäessä Fresh Fitness:n jäseneksi on jäsensopimus oikeus päättää alkuperäisestä sitoutumisajasta riippumatta 14 päivän kuluessa jäsensopimuksen voimaantulosta lukien yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen on tehtävä edellä tässä kappaleessa kuvatulla tavalla Fresh Fitness:lle kirjallisesti tai sähköpostilla tai käymällä henkilökohtaisesti Fresh Fitness –keskuksessa. Irtisanottaessa jäsensopimus lähellä liittymishetkeä Fresh Fitness pidättää jäseneltä liittymismaksun sekä yhtä (1) kuukautta vastaavan harjoittelumaksun.

Jäsenellä on oikeus harjoitella Fresh Fitness -keskuksissa ja käyttää Fresh Fitness:n muita palveluita jäsensopimuksensa mukaisesti irtisanomisajan loppuun saakka.

Fresh Fitness:lla on oikeus purkaa määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva jäsensopimus päättymään olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi välittömästi, mikäli jäsen esimerkiksi rikkoo jäsensopimuksen ehtoja, Fresh Fitness:n antamia turvallisuus- ja järjestys yms. sääntöjä tai muuta ohjeistusta.

Olennaisia sopimusrikkomuksia (näihin kuitenkaan rajoittumatta) ovat muun muassa:

 • Jäsenmaksujen laiminlyönti
 • Harjoittelu suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena
 • Henkilökohtaisen jäsenrannekkeen luovuttaminen toiselle henkilölle

Fresh Fitness:lla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan, palvelutarjontaansa, jäsenmaksuja sekä jäsenehtoja. Jäsentä tiedotetaan jäsensopimuksen ehtoihin tehtävistä olennaisista, jäsenen kannalta epäedullisista, muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Jäsenellä on näissä tilanteissa oikeus irtisanoa jäsensopimus poikkeuksellisesti päättymään muutosten voimaantulosta lukien.

7. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

Harjoittelun aikaiseen, henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen, säilyttämiseen Fresh Fitness –keskuksessa tulee jäsenen käyttää omalla lukolla varustettua kaappia. Mikäli jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, on Fresh Fitness:lla oikeus murtaa jäsenen lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Jäsenen tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.

Kaikki harjoittelu Fresh Fitness -keskuksissa tapahtuu aina omalla vastuulla. Fresh Fitness ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista jäsenen henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Fresh Fitness ei vastaa myöskään jäsenten tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojenratkaisu

Fresh Fitness ei vastaa jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Fresh Fitness:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Fresh Fitness ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).

Jäsensopimukseen ja näihin yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.